تابلوی پیکاسو در موزه ملی ایران اصل نیست


تابلوی منسوب به «پیکاسو» که در موزه ملی ایران نگهداری می‌شود، ‌اصل نیست.